Algemene voorwaarden

Art. 1 - Algemeen

1.1      In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

-           Het ACC: Analyse Centrum Colonjes B.V.;

-           Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie het ACC onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst aangaat;

-           Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen het ACC en de Opdrachtgever tot stand komt krachtens welke (onder meer) producten en/of diensten door het ACC aan Opdrachtgever worden geleverd, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.2      Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende en voorafgaande (rechts)handelingen van het ACC en de Opdrachtgever. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3      De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt door het ACC uitdrukkelijk afgewezen.

1.4      Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door het ACC zijn aanvaard.

1.5      Indien het ACC niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het ACC in enigerlei mate het recht zou verliezen om de stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.

Art.2 - Het sluiten van Overeenkomsten

2.1      Aanbiedingen of (prijs)opgaven binden het ACC niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het geven van een opdracht. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover het ACC een opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk, waaronder tevens wordt verstaan per e-mail, door middel van haar opdrachtbevestiging aanvaardt, dan wel door ondertekening van enig ander schriftelijk document.

2.2      Het ACC kan in geen geval aan haar offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of Overeenkomsten worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3      Een samengestelde prijsopgave verplicht het ACC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

2.4      Alle nadere afspraken of wijzigingen daarvan die tussen het ACC en de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn gemaakt, gelden slechts indien en voor zover deze door het ACC schriftelijk zijn aanvaard.

Art. 3 - Uitvoering van de Overeenkomst

3.1      De overeengekomen uitvoeringstermijn zal door het ACC zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn.

3.2   Bij overschrijding van de uitvoeringsstermijn heeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ter zake, behoudens het geval dat overschrijding van de uitvoeringstermijn het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het ACC of diens bedrijfsleiding.

3.3      Indien het ACC gegevens of zaken, zoals maar niet beperkt tot de te verstrekken monsters, behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze volledig en juist, volgens de eventueel door het ACC verstrekte instructies, aan het ACC ter beschikking heeft gesteld.

3.4      Indien verstrekking van gegevens of zaken na aanmaning daartoe achterwegen blijft, heeft het ACC het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat het ACC tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten, zoals het recht om compensatie te vorderen.

3.5      Het ACC heeft het recht de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.

3.6      Het ACC is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Art. 4 - Overmacht bij het ACC

4.1   Indien het ACC door overmacht verhinderd is binnen de uitvoeringstermijn haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen, wordt de uitvoeringstermijn verlengd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere van de wil van het ACC onafhankelijke omstandigheid, zoals maar niet beperkt tot, natuurrampen, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, verkeersmoeilijkheden, maatregelen van de zijde van de overheid, problemen met de energievoorziening en tekortkomingen van door het ACC ingeschakelde derden.

4.2      Heeft de overmachtssituatie langer dan twee maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan twee maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat waaraan geen uitvoering is gegeven. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Art. 5 - Prijzen en betaling

5.1      De prijzen zijn vastgelegd in Euro’s zijn exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten.

  • De Opdrachtgever zal de gefactureerde bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder inhoudingen of kortingen of verrekeningen betalen. Iedere betalingstermijn is fataal. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van het ACC op de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag de Nederlandse wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief btw, met een minimum van € 250,-.

5.3      De Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens het ACC op te schorten.

Art. 6 - Klachten

6.1      De Opdrachtgever is verplicht eventuele klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk, doch binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek in de uitvoering schriftelijk aan het ACC te melden, zulks op straffe van verval van alle aanspraken ter zake.

6.2      In alle gevallen dienen klachten/gebreken uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld, zulks op straffe van verval van alle aanspraken ter zake.

Art. 7 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1      Het ACC is niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever dan wel derden geleden directe schade, behoudens bij opzet of bewuste roekeloosheid van het ACC of diens bedrijfsleiding.

7.2      Het ACC is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.

7.3      De aansprakelijkheid van het ACC jegens de Opdrachtgever en/of derden is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de producten en/of diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4      Daarnaast is de aansprakelijkheid van het ACC jegens de Opdrachtgever en/of derden in alle gevallen beperkt tot het bedrag of de bedragen dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ACC.

7.5      De Opdrachtgever zal het ACC vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en/of diensten en hij zal Het ACC alle schade vergoeden die het ACC lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Art. 8 - Intellectuele eigendomsrechten

8.1      Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten van het ACC en alle documenten of stukken die in het kader daarvan aan Opdrachtgever zijn verstrekt, berusten uitsluitend bij het ACC. De Opdrachtgever verkrijgt op grond van de Overeenkomst geen enkel recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten of diensten van het ACC. Opdrachtgever erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.

8.3      Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door Opdrachtgever niet in (sub‑)licentie gegeven worden (aan derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

8.4      Documenten, stukken en andere materialen of gegevens, zoals, maar niet beperkt tot, (delen van) (onderzoeks)rapporten, diagrammen en matrices, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het ACC door Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en/of ter kennis van enige derde(n) worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruik.

8.5      De door het ACC geleverde producten en diensten mogen niet worden nagemaakt, nagebootst en/of geïmiteerd, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

8.5      Het ACC is gerechtigd documenten, stukken en andere materialen of gegevens, die zij in het kader van haar diensten aan Opdrachtgever verstrekt, en de producten die zij aan Opdrachtgever levert, te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst hiervan te kunnen herleiden.

Art. 9 - Geheimhouding

9.1      Opdrachtgever en zijn (ingeleende) personeel, alsmede door hem ingeschakelde bedrijven en hun (ingeleend) personeel, zijn gehouden alle informatie waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijke voorgaande Schriftelijke toestemming van het ACC heeft om daarvan af te wijken.

9.2      Als vertrouwelijke informatie heeft in ieder geval te gelden: werkwijzen en bedrijfsgegevens van het ACC, onderzoeksresultaten van onderzoeken die in het kader van de Overeenkomst door het ACC zijn uitgevoerd, waaronder mede verstaan, maar niet uitsluitend, (delen van) (onderzoeks)rapporten, diagrammen en matrices, en aan de producten en diensten van het ACC ten grondslag liggende (intellectuele) rechten en zaken, zoals ontwerpen, concepten, adviezen, simulaties, modellen, etc.

Art. 10 - Gebruik gegevens door het ACC

10.1    Opdrachtgever geeft uitdrukkelijk toestemming aan het ACC om de (onderzoeks)resultaten, die het ACC heeft verkregen in de uitvoering van de Overeenkomst, zelfstandig te gebruiken en (commercieel) te exploiteren. Voornoemd(e) gebruik en/of exploitatie omvat mede, maar is niet beperkt tot, het opnemen van de (onderzoeks)resultaten in een database, waarbij de koppeling tussen de (onderzoeks)resultaten en het product of de dienst waarop deze (onderzoeks)resultaten betrekking hebben in stand blijft, en ieder ander gebruiks- en/of onderzoeksdoel zoals door het ACC bepaald.

10.2    Voor zover de (onderzoeks)resultaten persoonsgegevens van Opdrachtgever bevatten, geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming aan Het ACC om deze persoonsgegevens te verwerken, teneinde deze op de hiervoor genoemde wijze(n) te gebruiken en/of te exploiteren.

10.3    Het ACC zal zorgdragen voor een passende beveiliging van voornoemde persoonsgegevens.

10.4    Het ACC zal voornoemde persoonsgegevens uitsluitend intern gebruiken en zal deze niet delen of ter beschikking stellen aan (een) derde(n).

Art. 11 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1    Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2    Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland, locatie Arnhem, met dien verstande dat het ACC het recht heeft vorderingen tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

            Deze Voorwaarden zijn op [datum] gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer [nummer].

Analysecentrum Colonjes
Bredeweg 2
6562 DE Groesbeek
Tel. +31 (0)24- 711 10 82
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.